###message

Vásárlási szabályzat

I.Bevezetés

Ezen Általános Szerződési Feltételek a szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozza azon adásvételi szerződésből eredően, amely adásvételi szerződés létrejött egyrészről az Eladó, mint az EUJ Kft., [székhely: 2900 Komárom, Kelmen László u. 1. (postázás esetén az alább feltüntetett székhely az irányadó) , cg.: 11-09-024205, közösségi adószám HU 25465035 a társaság bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által a  cégnyilvántartásba, társasági forma: korlátolt felelősségű társaság] (továbbiakban: Eladó) és a Vevő között, azzal, hogy adásvétel tárgyát képező áru az Eladó által fenntartott webáruházban kerül értékesítésre (továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek). 

 • Eladó elérhetősége, székhelye és levelezési címe: EUJ  Kft. (székhely: 2900 Komárom, Kelmen László u. 1., cg.: 11-09-024205,
 • adószáma: 25465035-2-11,
 • közösségi adószám: HU25465035
 • e-mail: hu@eujuicers.com
 • telefonos elérhetőség: 06 -70 / 678 8728
 • Erste Bank Hungary Zrt. HU33 11600006-00000000-76271890

Az Általános Szerződési Feltételek a Vevőre vonatkoznak, aki lehet: természetes személy vagy jogi személy.  A Vevő az a természetes személy (jogi személy), aki a www.eujuicers.hu. weboldalon kiválasztotta az árut (továbbiakban: Vevő, illetve: Fogyasztó). A Vevőnek a megrendelés, illetve a regisztráció során pontosan és a valóságnak megfelelően meg kell adnia minden, az Eladó által elvárt megrendeléshez szükséges adatot.

A „A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól“ szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet alapján a távollévők közötti szerződés az a fogyasztói szerződés, amely szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak (továbbiakban: távollévők közötti szerződés).

A szerződő felek megállapodnak, hogy a Fogyasztó az Eladó felé leadott megrendelésével elfogadja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek valamennyi adásvételre vonatkoznak, melyek az Eladó által üzemeltetett webáruház /www.eujuicers.hu. / weboldalon jönnek létre mindazon áru vonatkozásában, amelyet az Eladó a tárgybani weboldalon értékesítésre kínál,  ide értve valamennyi jogviszonyt, esetleges reklamációt, amely az Eladó és Fogyasztó között létrejött adásvételi szerződésből (továbbiakban: adásvételi szerződés) fakad.

Az Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Abban az esetben, ha az Eladó és a Fogyasztó az Általános Szerződési Feltételektől eltérő tartalmú írásbeli adásvételi szerződést köt, a felek az adásvételi szerződés tartalmát tekintik irányadónak az Általános Szerződési Feltételekkel szemben.

 Az Eladó által üzemeltetett webáruház árukínálata általában elérhető árukínálatnak minősül, az Eladó nem vállal felelősséget valamennyi feltüntetett áru azonnali hozzáférhetősége tárgyában. Az áruk hozzávetőleges hozzáférhetőségét az Eladó a www.eujuicers.hu.  internetes honlapján tünteti fel.

II. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

Az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat egy a Fogyasztó részéről az Eladó részére küldött e-mail üzenet és/vagy az Eladó honlapján hozzáférhető a Fogyasztó által az Eladó részére kitöltött és elküldött formanyomtatvány és /vagy Vevő telefonos megrendelés  és /vagy a Fogyasztó által az Eladó címére küldött levél formájában jön létre (továbbiakban: megrendelés).

A megrendelésnek tartalmaznia kell:

 • a Fogyasztó azonosításához szükséges adatokat (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, amennyiben a Vevő jogi személy, esetlegesen családi- és utónév, állandó lakcím, amennyiben a Vevő természetes személy)
 • áru típusát, fajtáját és mennyiségét
 • áru kézbesítésének módját
 • A Fogyasztó elérhetőségeit (pl. telefonszám, telefax, e-mail)
 • A megrendelés elküldését követően a Fogyasztó részére a regisztráció, illetve a megrendelés során feltüntetett e-mail címre egy automatikus visszaigazolás kerül megküldésre a megrendelés megerősítéseként.


Csomagküldés esetén a megrendelés leadását követően a megrendelés beérkezéséről egy automatikus visszaigazolást küldünk a Fogyasztó által megadott e-mail címre. Igény esetén minden további információt megküldünk a megrendelés vonatkozásában.

Amennyiben a fenti e-mail nem került az Ön részére  kézbesítésre, kérem ellenőrizze a regisztrációkor megadott e-mail cím helyességét, a regisztrációs adatokat bejelentkezés után a felhasználónév menüpontra kattintva változtathatja meg.

Amennyiben az Ön e-mail címe helyesen került megadásra és ennek ellenére sem került kézbesítésre a rendelést visszaigazoló automatikus e-mail, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot a hu@eujuicers.com  e-mail címen vagy  a   következő   telefonszámon: 06-70/678 8728.

Az Eladó a webáruházban feltüntetett árukínálatához a Fogyasztóval szemben kötve van.  A webáruházban feltüntetett termékek ára az ÁFÁ-t tartalmazza. A termék szállítási díja is tartalmazza az ÁFÁ-t. Valamennyi akció a készlet erejéig tart, amennyiben egy adott termék esetében ez másképp nincs feltüntetve.

Az adásvételi szerződés létrejön, amint az Eladó által elfogadott megrendelés a Fogyasztó részére visszaigazolást nyer. Az Eladó részéről a megrendelés elfogadásának minősül az Eladó által a Fogyasztó részére megküldött e-mail visszaigazolás, amelyből megállapítható a megrendelés Eladó általi elfogadása. 

Az elektronikus úton történő megrendelés érvényességének feltétele a regisztráció, vagy a megrendelés elküldése során szükséges valamennyi adat pontos és a valóságnak megfelelő megadása. Valamennyi elküldött megrendelést legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolunk.

A megrendelés visszaigazolás tartalmazza:

 • az Eladó adatait (cégnév, székhely, cégjegyzékszám)
 • az adásvétel tárgyát képező áru leírását
 • az áru vételárára vonatkozó adatot
 • adatokat az  áruszállításra vonatkozó díjakról, az áruszállítás idejéről, módjáról, feltételeiről, a Fogyasztó részére törtőnő kézbesítés helyét alapulvéve
 • a fizetési feltételekre vonatkozó adatokat

A termék az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg a Fogyasztó valamennyi fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt a Fogyasztó nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Eladó tulajdonát.

III. A vételár teljesítésének módja

a.)     állami fenntartású intézmények esetén (pl.: oktatási intérmények, nevelési intézmények, képzési központok, stb.) számla alapján 14 napos fizetési határidővel van lehetőség a vételár megfizetésére.

b.)    magánszektor esetében utánvéttel történő fizetési módra van lehetőség. Utánvéttel történő fizetési mód esetén a Fogyasztó az áru vételárát, szállítási költséget vagy postaköltséget készpénzben az áru átvételekor fizeti meg. Az Eladó esetlegesen az áru vételára, a szerelés költsége megfizetése tekintetében az adásvételi szerződés létrejöttét követően díjbekérő (előlegszámla) alapján felhívja a Vevőt a teljesítésre, amely díjbekérő (előlegszámla) tartalmazza a vételár megjelölését, a fizetés módját, a teljesítési határidőt, ill. esetlegesen a befizetés azonosító szövegét. A megrendelés teljesítésének foganatosítását az Eladó az előzőekben megjelölt díjbekérőben (előlegszámla) megjelölt fizetési kötelezettség teljesítésétől, az ellenérték számláján való jóváírásától teheti függővé.

c.) Erste Bank Hungary Zrt. HU33 11600006-00000000-76271890

IV. A szerződéstől való elállás

A 2014. június 13. napjától hatályban lévő 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében Fogyasztó részére történő értékesítésre Vevőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint:

Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Vevő köteles haladéktalanul és hiánytalanul Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevőt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán Vevő vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő tizennegyedik munkanapon a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja.

Eladó köteles Vevő által megfizetett összeget az elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni, de Eladó jogosult Vevő által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Eladó a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.

Fogyasztó nem élhet az elállás jogával olyan termék esetén, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, különösen a következő termékek esetében: audiovizuális kiadványok, szoftverek, szoftvert is tartalmazó eszközök, folyóiratok, amennyiben azok csomagolását megbontották, illetve azon termékek, amelyek használatbavétele, összeszerelése, üzembehelyezése megtörtént.

Amennyiben az Eladó részéről nem teljesíthető a távollevők között létrejött szerződés abban a vonatkozásban, hogy a megrendelt árut nem áll módjában elküldeni vagy szolgáltatást nyújtani, akkor erről haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztót, és 14 napon belül köteles az áru már megfizetett vételárát vagy a vételárelőleget visszafizetni a Fogyasztó részére, amennyiben a szerződő felek eltérő teljesítésben nem állapodnak meg. Az Eladó a fent említett határidőn belül köteles banki átutalás útján visszatéríteni a vételárat a Vevő számlájára, amennyiben a szerződő felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

Az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől az árukészlet kiárusítása esetén, az áru hozzáférhetetlensége okán, vagy  ha az áru szerződésben megállapodott gyártója, beszállítója, ill. forgalmazója a gyártást leállította, vagy olyan jelentős változásokat eszközölt, amely az Eladó számára nem teszi lehetővé a szerződés teljesítését, vagy ha az Eladó minden tőle elvárható erőfeszítése ellenére képtelen a Vevőre részére az áru szállítására a megállapodott határidőben, vételáron, minőségben, mennyiségben. 

Amennyiben a Fogyasztó a visszavont megrendelés vételárelőlegét vagy vételárát annak teljes összegében már teljesítette, ezen összeg banki átutalás útján visszatérítésre kerül a megrendelés visszavonásától számított 14 napon belül a Fogyasztó számlájára.

V. Jogorvoslat

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Fogyasztó az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az Eladó előzőekben megjelölt székhelyén, illetve az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

Vagy az illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetősége mely az alábbi linken érhető el:
http://www.nfh.hu/magyar/informaciok/elerheto/teruleti

VI. Szerződésből eredő kötelezettségek

Az Eladó köteles a Fogyasztó részére, annak Eladó által visszaigazolt megrendelése alapján az árut a megállapodott mennyiségben, minőségben, határidőben átadni és köteles az árut csomagolni, vagy biztosítani az áruszállítást az áru állagának megóvása mellett.

Az Eladónak joga van a Fogyasztótól az áru vételárának hiánytalan, késedelem nélküli átvételére.

A Fogyasztó köteles a megvásárolt vagy a megrendelt árut átvenni, illetve az Eladó részére a megállapodás szerinti vételárat, a megadott határidőn belül megfizetni, ide értve az áruszállítással kapcsolatos költségeket is.

VII. Szállítási feltételek

Az áruszállítás az Eladó által üzemeltetett webes felületen feltüntetett feltételek szerint történik.

A megrendelt áru szállításának időtartama 1-3 munkanap.  A termék  összeszerelt vagy szétszerelt állapotban kerül szállításra, az összeszerelési útmutatóval. A Fogyasztó értesítést kap, ha az áru szállítási határideje a 10 napot meghaladja. Amennyiben a szállítási idő meghosszabbodik, Fogyasztó idejében értesítést kap e-mailen, vagy telefonon keresztül az áruszállítás várható idejéről.  Amennyiben a Fogyasztó olyan nagyobb mennyiségű árut rendel, amely áruk egy küldeménnyel kerülnek szállításra, a szállítási időtartam azon áru szerint kerül meghatározásra, amelynek szállítási ideje a leghosszabb.

Abban az esetben, ha a megrendelt termékek egyidejű kiszállítására nincs lehetőség, erről a Fogyasztót a számla alsó részében feltüntetett módon értesítjük, amely szerint megrendelt terméket csak később tudjuk szállítani, vagy az a termék a nagy érdeklődésre való tekintettel elfogyott. A postaköltség egyszeri alkalommal kerül számlázásra.

A teljesítés helye az a hely ami a megrendelőben, ill. a visszaigazolt megrendelésben megjelölésre került, ha a szerződő felek az adásvételi szerződésben ettől eltérően nem rendelkeznek.

Fogyasztó köteles az áru határidőben, megfelelő módon történő átvételére a teljesítés helyén. Amennyiben a Fogyasztó az áru átvételével késedeelembe esik, az Eladó jogosult az áru raktározásával kapcsolatban napi 300,-Ft többletköltséget, tárolási költségként felszámolni.

Amennyiben az áruszállítást az Eladó végzi a teljesítés helyére, a Fogyasztó köteles az árut személyesen átvenni, vagy biztosítani az áru átvételét olyan személy által, akit az adásvételi szerződésben az áru átvételének esetére meghatalmazott.  Amennyiben szükségessé válik az áru szállításának megismétlése a Fogyasztó teljesítés helyén való meg nem jelenése okán, az ezzel kapcsolatban felmerülő kiadásokat a Fogyasztó tartozik viselni, legfőképp a teljesítés helyére történő újbóli kiszállítás költségét, valamint a raktározás költségét az előzőek szerint. Az áru leszállításkor kézbesítettnek és átvettnek minősül, amint az a Fogyasztó – vagy annak meghatalmazottja - részére fizikailag is átadásra kerül, úgyszintén ha az átvétel megtagadásra kerül.

A Fogyasztó az áru kézhezvételekor köteles az árut, annak csomagolása sértetlenségét ellenőrizni. Abban az esetben, ha a Fogyasztó észleli, hogy az áru vagy a csomagolás sérült, haladéktalanul köteles mindezt jelenteni a szállítónak és az ő jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Amennyiben a Fogyasztó észleli, hogy az áru sérült, a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet a szállító az aláírásával igazol.

Amennyiben a Fogyasztó az áru átvételével az átvételi kötelezettség napjától számított 14 napot meghaladó késedelembe esett,  az Eladó elállhat az adásvételi szerződéstől és az árut jogosult harmadik személy részére értékesíteni.

Az ÁFA-t is tartalmazó számla eredeti példánya része valamennyi küldeménynek. A számla egyúttal szállító- és garancialevélként is szolgál. Abban az esetben, ha a gyártó a szavatosság érvényesítéséhez a reklamáció során a garancialevélre is igényt tart, a garancialevél a termék csomagolásának része. 

VIII. Vételár megfizetése

A Fogyasztó köteles az áru adásvételi szerződésben megállapított vételárát az Eladó részére megfizetni banki átutalással az Eladó megrendelés visszaigazolásában megjelölt számlájára ide értve a szállítási költségeket, az utánvét, illetve futárszolgálat díját is  (továbbiakban vételár).

Abban az esetben, ha  a Fogyasztó a vételárat az Eladónak banki átutalással teljesíti, a teljesítés időpontja az a nap, amikor a vételár teljes összege jóváírásra kerül az Eladó bankszámláján.

Fogyasztó (magánszektor esetében) köteles a megadott áru vételárát az adásvételi szerződésben megjelölt határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor az Eladó részére megfizetni. 

Vevő (állami fenntartású intézmények) a számla esedékessége szerint tartozik fizetési kötelezettséggel.

Abban az esetben, ha a Fogyasztó az Eladó felé fennálló vételárfizetési kötelezettségét nem teljesíti határidőben maradéktalanul, szerződő felek megállapodnak, hogy az Eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni.

Az áru vételára nem tartalmazza az áru összeszerelésére vonatkozó költségeket, az Eladó ezen szolgáltatások nyújtására nem köteles, amennyiben az adásvételi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

Erste Bank Hungary Zrt. HU33 11600006-00000000-76271890

 IX. Jótállás

Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 12 hónap jótállást vállal. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy). A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Amennyiben a jótállás kérése helytálló, Vevő kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben Eladónak készlethiány miatt nem áll módjában a termék cseréje a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.

Amennyiben Vevő a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállási igény a jótállási jegy, vagy az EUJ Kft. által kiállított számla másolatának, illetve a garanciális/reklamációs adatlap bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A fogyasztási cikk szervizbe juttatásának költsége Vevő-t terheli.

X. Kellékszavatosság

Hibás teljesítés esetén Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl Vevő kellékszavatossági jogát nem tudja érvényesíteni.

Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról Vevő egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Vevő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

XI. Termékszavatosság

Vevő a termékszavatosság keretén belül közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti szavatossági jogát, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével Vevő e jogosultságát elveszti.

Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vevő nem érvényesíthet.

XII. Személyes adatok védelme

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Az Eladónak a Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.
Információk a megrendelésről:
Eujuicers vonal: 06-70/678-8728, Email: hu@eujuicers.com
Cégadatok:
EUJ kft
Kelemen László u. 1.
2900 Komárom
Cégjegyzékszám: 11-09-024205
Adószám: 25465035-2-11
Közösségi adószám: HU25465035
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-95588/2016

GDPR – Adatvédelmi alapelvek és adatvédelmi tájékoztató a verseny résztvevői és természetes személy szerződéses partnerek számára (személyes adatok kezelésének módjáról és a velük kapcsolatos jogokról)

Hatályos 2018. május 25‑étől

1. Bevezetés és fogalommeghatározások

Jelen alapelvek és adatvédelmi tájékoztató formájában információkat nyújtunk Önöknek, mint a adásvételi szolgáltatás igénybevevőjének, mindazon természetes személyeknek, akiknek a személyes adatai kezelés tárgyává válhatnak a adásvételi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, ideértve a adásvételi szolgáltatás előkészítésében és a szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyeket is, valamint a természetes személy szerződéses partnereinknek – a személyes adataik kezelésének terjedelméről és módjáról, arról, hogy milyen célokból kezelünk személyes adatokat, átadjuk‑e valakinek, és milyen jogok illetik meg a természetes személyeket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Jelen alapelvek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27‑én elfogadott és 2018. május 25‑én hatályba lépő európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 rendelettel (a továbbiakban: „GDPR”) összhangban készültek.

Jelen alapelvek vonatkoznak az EUJ. Kft. (székhelye: Magyarország, 2900 Komárom Kelemen László u.1; a továbbiakban: „EUJ Kft.”) által nyújtott adásvételi szolgáltatással kapcsolatos személyesadat-kezelésre; a Társaság az Ön konkrét személyes adatait és különleges adatait kezeli, meghatározva az adatkezelés céljait és eszközeit, így ezen adatokra nézve adatkezelőnek minősülnek (a továbbiakban egyenként: „Adatkezelő” vagy „Társaság”). A Társaság szerződéses partnereivel megoszthatja és feldolgozhatja ezeket az adatokat; az adatfeldolgozás céljából a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződéseket kötötték egymással, amelyek alapján az adatfeldolgozás vonatkozásában garantálják az érintettek valamennyi jogának a védelmét.

Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adatok: olyan adatok, amelyek alapján megismerhető lehet az Ön faji vagy etnikai származása, vallása, politikai vagy világnézeti meggyőződése vagy szakszervezeti tagsága, továbbá az Ön egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozó információk, genetikai adatok és a személy egyedi azonosíthatóságát szolgáló biometrikus adatok.

Szerződéses partner: az a természetes személy, akivel a Társaság az üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében szerződést kötött.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelésének összhangban kell lennie az adatkezelés céljaira vonatkozó, alkalmazható adatvédelmi szabályokkal.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2. A gyűjtött személyes adatok fajtái

A szerződéses jogviszony létrejötte és fennállása során az Adatkezelő kezelheti az Ön személyes adatait, mégpedig konkrétan azokat, amelyeket Ön – a szerződéses jogviszony megvalósítása érdekében (ld. lejjebb) – a szerződéses jogviszony létrejötte előtt vagy fennállása idején közölt a Társasággal. Az Adatkezelő különösen a személyes adatok alábbi fajtáit kezeli:

 • azonosító adatokat, például az Ön családi és utónevét, fényképét, születési idejét, személyi azonosítóját, nemét;
 • elérhetőségeket, például az Ön lakcímét, levelezési címét, személyes telefonszámait és e‑mail címeit, bankszámlaadatait, fizetési adatokat, az Ön által kijelölt olyan személyeknek az elérhetőségét, akikkel szükséghelyzetben kell kapcsolatba lépni.

3. Személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Az Adatkezelő az Ön és a Társaság között megkötendő, illetve már megkötött szerződés teljesítése érdekében vagy biztosítási szerződés céljaira gyűjti és felhasználja az Ön személyes adatait. Az adatkezelés a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról) 6. cikkének (1) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összhangban történik, így nincs kötve az Ön hozzájárulásához.

Olyan esetekben, amikor a személyes adatok kezelése nem a szerződés teljesítése érdekében szükséges, az Adatkezelő korlátozott esetekben kifejezetten felkérheti Önt az Ön személyes adatainak bizonyos módú felhasználásához való hozzájárulás megadására. Ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulását kéri, Ön minden esetben megtagadhatja, a megadott hozzájárulását pedig bármikor jogosult visszavonni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 16 évesnél fiatalabb gyermekek személyes adatainak hozzájárulás alapján történő kezelése esetén a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy által megadott vagy jóváhagyott hozzájárulás szükséges.

Teljesség érdekében utalunk arra, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat akkor is gyűjtheti és felhasználhatja (a GDPR 6. cikke alapján, hozzájárulás nélkül), ha az más jogos célok miatt szükséges, mint amilyenek például:

 • az Adatkezelő egyéb jogos érdekeinek gyakorlása;
 • vizsgálódás az esetleg előforduló incidensek vagy jogszabályokból eredő kötelezettségek megszegése ügyében;
 • törvények és egyéb jogszabályok betartásához szükséges esetek, például a jogszabályi követelményeknek vagy adójogszabályoknak megfelelő, illetve a rendőrség megkeresésére történő adatgyűjtés és -szolgáltatás;
 • bírósági engedély alapján vagy az Adatkezelő törvényes jogainak gyakorlása, illetve védelme keretében;
 • az Ön (vagy más személy) létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges esetek.

4. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik felekkel – adatfeldolgozókkal – is megoszthatja, ideértve:

 • azokat, akik termékeket szállítnak, illetve szolgáltatásokat nyújtanak az Adatkezelőnek (például pénzügyi és jogi tanácsadók, egyéb tanácsadók, adattárolással és információs rendszerekkel kapcsolatos támogatást nyújtók);
 • más harmadik feleket, amennyiben a személyes adatok megosztása (1) az Ön által megadott hozzájárulás alapján történik, vagy (2) szükséges (i) a jogszabályokból eredő kötelezettségek betartásához, (ii) tényleges vagy potenciális kereset elkészítéséhez vagy benyújtásához, illetve tényleges vagy potenciális keresettel szembeni védekezéshez, (iii) az Ön (vagy más személy) létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy (iv) az Adatkezelő és harmadik fél között létrejött szerződések teljesítéséhez.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait (beleértve a különleges adatokat is) szerződéses partnereivell is közölheti.

5. Személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen kívülre

A személyes adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi vállalatoknak nem adjuk át.

6. Adattárolás időtartama

Az Ön személyes adatait csak a jelen alapelvekben és adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célok (vagy más, Önnel közölt célok) megvalósításához szükséges ideig vagy harmadik felekkel kötött szerződésekben, a vonatkozó törvényekben, illetve a Társaság egyéb belső előírásaiban rögzített ideig tároljuk.

Az Adatkezelő mindenekelőtt arra törekszik, hogy az Önök személyes adatainak tárolása és – szükség esetén – biztonságos törlése vagy megsemmisítése az Adatkezelő belső előírásaival és a jogszabályi követelményekkel összhangban történjen.

7. Az Ön adatvédelmi jogai

Önt mint érintettet a következő jogok illetik meg:

 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga (a GDPR 15. cikke),
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog (a GDPR 16. cikke),
 • a személyes adatok törléséhez való jog (a GDPR 17. cikke),
 • az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke),
 • az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke),
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog (a GDPR 21. cikke),
 • automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga,
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásához való jog,
 • panasztételhez való jog az alábbi hatóságoknál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabagság Hatóság, having its seat at: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Hungary, tel.: +36 1 391 1400, +36 1 391 1410, ugyfelszolgalat@naih.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett fenti jogainak érvényesítésére korlátozások és kivételek vonatkozhatnak. Abban az esetben, ha Ön jogérvényesítési igénnyel lép fel, az Adatkezelő törekedni fog együttműködésre, valamint arra, hogy megtárgyalja Önnel az esetleges kivételeket és korlátozásokat. Ha bármilyen kérdése van az Ön jogaival kapcsolatban, vagy ha a jelen alapelvekben meghatározott személyes adatokat érintő jogok gyakorlására irányuló igénnyel szeretne fellépni, kérjük, írásban forduljon az alábbiakban megnevezett kapcsolattartó személyekhez.

8. Az adatkezelő elérhetőségei

Ha kérdése, észrevétele van a jelen tájékoztatóval vagy az Adatkezelő adatvédelmet érintő eljárásaival kapcsolatban, kérjük, a forduljon hozzánk bizalommal: hu@eujuicers.com

Az Adatkezelő jogosult bármikor módosítani a jelen alapelvek és adatvédelmi tájékoztató szövegét azzal, hogy az új verziót a weblapján teszi közzé.

 
Általános tudnivalók a megrendelésről:

A megrendelés feladása elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.eujuicers.hu webcímen, de szívesen állunk rendelkezésére az Eujuicers vonalon is.
A weboldalon szabadon böngészhet regisztráció nélkül.
Külön regisztráció nem szükséges a megrendelés elkészítéséhez. Legelső rendelésénél a rendszer automatikusan regisztrálja Önt. A készülékeket a termék alatti 'megveszem' gombra kattintva gyűjtheti össze. A kosár tartalmát megnézheti a jobb oldali menüben. Itt a termék típusát és árát valamint értékét is figyelemmel kísérheti.

Vevői adat:
A megrendelés első lépéseként a legelső adat melyet kérünk egy e-mail cím megadása. (amennyiben még nem regisztrált felhasználónk) Ez azért is fontos, mert a ide küldjük az értesítéseket a rendelésről. Kérjük pontos címet adjon meg, mert ezt nem áll módunkban kijavítani.
Számlázási adatok: Minden piros csillaggal megjelölt részt kérünk kitölteni. Amennyiben cég adatot is megad a számlát automatikusan erre állítjuk ki. (A számlán a megrendelő neve nem fog szerepelni.)

Szállítási adatok:
Ha megegyezik a számlázási cím a szállítási címmel, akkor a cím melletti gombra lépve az automatikusan átmásolódik. Abban az esetben is ezt kérjük bejelölni, ha személyesen szeretné átvenni a megrendelt termékeket. Kérjük minden esetben olyan pontos adatokat adjon meg szállítási címként, hogy a futár a lehető legkönnyebben odataláljon.
A megjegyzés rovatban közölheti egyéb kéréseit, szállításra vonatkozó igényeit.
Az adat beviteli hibák javítására az ügyfélszolgálati elérhetőségeken van lehetőség a megrendelés teljesítése előtt.

Általános tudnivalók az árakról:
Az áruházban feltüntetett árak érvényes bruttó fogyasztói árak! Ha esetleg technikai okok miatt tévesen jelenik meg az ár, ilyenkor a megrendelést nem tekintjük érvényesnek. Ennek elkerülése végett a megrendelés után telefonon megkeressük Önt!
Minden esetben kérjenek vásárlás előtt tájékoztatást a készülékekről, mert a kibontott és használt (kifogástalanul működő) készülékeket csak 10%-os amortizációs költség felszámolása mellett áll módunkban visszavenni illetve cserélni.
A megrendelések feldolgozása hétköznap történik. Az elektronikus úton történő megrendeléseket hétvégén is fogadjuk, de hétvégén és hétvégére kiszállítást nem vállalunk. Csomagolási költségeket nem számoljuk fel.

Szállítási és fizetési feltételek:
A weboldalunkon megrendelt árut munkanapokon 48 órán belül futárszolgálattal kiszállítjuk vagy a megrendelést követően bemutatótermünkben is átveheti személyesen a megrendelt terméket. Minden egyes megrendelés esetén a szállítás az egész ország területén 1.990 Ft. 

Fizetési módok:
Utánvét: a fizetés utánvét esetén a termék átvételekor történik a futárszolgálatnak, készpénzben.
Előreutalás: kiszállítást megelőzően, banki átutalással a számlán lévő bankszámlaszámunkra.

Szavatosság:
Garanciát adunk minden termékre. A garancia hossza termékenként változó, így ezt a garancialevél tartalmazza.

Jótállás:
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, mert a Vásárlónak a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a készüléken kívül álló ok következménye, vagy a készüléket a garancialevél címlistájában szereplő szakszervizeken kívül már más javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
A jótállás időtartama a tényleges teljesítéssel, a terméknek a Vásárló részére történő átadásával, vagy a készülék üzembe helyezésével kezdődik.
Tartós fogyasztási cikkek körét a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet melléklete valamint a 49/2003 (VII.30.) GKM rendelet tartalmazza, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

1, hibás teljesítés esetén a fogyasztó

a, elsősorban - választása szerint - kijavítást,vagy cserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.

b, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól - üzembe helyezéstől - számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni.

2, A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

3, Ha a kötelezett a dolog javítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.
A jótállás időtartama alatt az Üzemeltető a jótállási jegyben biztosítottaknak megfelelően vállalja a hibás termék kijavíttatását, amennyiben ez nem lehetséges a cseréjét, vagy van lehetőség árleszállítás kérésére illetve elállásra is. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Vásárló törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. A Vásárló a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy az Üzemeltető ügyfélszolgálatán tájékozódhat.
Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

 Szavatosság:
A szavatosság az eladó hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítés miatt kérhetjük a termék kijavítását vagy kicserélését amelyek közül – főszabály szerint – választhatunk. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen. Van lehetőség még árleszállításra és az elállásra. A kijavítást vagy kicserélést a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni törekedve arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb tizenöt napot vegyen igénybe. A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyből egy másolatot a fogyasztónak át kell adni. Javításra az árut az eladó elismervény ellenében veszi át. A teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesíthető a szavatossági igény. A Polgári Törvénykönyv szerint a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.)GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
A vásárlástól való elállás joga:
Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:
A vásárló (kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az áru átvételét követő 14 napon belül (naptári nap) indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ennek módjáról a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik, mely a vállalkozás és a fogyasztó között létrejött szerződésre vonatkozik.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú készülék visszaszolgáltatása esetén térítjük meg a teljes vételárat. Amennyiben élni szeretne elállási jogával, azt jelezheti ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén ÍRÁSBAN, egyértelmű nyilatkozatával. Nyilatkozat minta)
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A termék visszajuttatásáról ügyfelünknek kell gondoskodnia. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálattal vagy személyesen juttathatja vissza telephelyünkre. A visszaszolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségek a Vásárlót terhelik. Az utánvéttel, portósan feladott csomagokat cégünk nem veszi át! A visszaszállítás költségén kívül más egyéb költség nem terheli a Vásárlót.
Vásárlástól való elállási jog esetén 3.990 Ft. díj ellenében tudjuk elszállítani a készüléket.
Kérjük ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, mert a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a Vásárlót terheli. A visszaküldött csomagot cégünk dolgozói visszaveszik és egy jegyzőkönyvet állítanak ki. Amennyiben a visszaszállított csomag rendelkezik a gyári csomagolásban található kiegészítőkkel, tartozékokkal, dokumentációkkal megtörténhet a vételár megtérítése. Az Eujuicers.hu a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.
A fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
A megrendelő elállási jogát a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza!
Az elállási jog hiányát illetve kivételképző termékek körét itt találja:
Az olyan termékek melyek természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okból) vissza nem szolgáltathatóak nincs lehetőség elállásra.
www.nfh.hu/magyar/hasznos/vasarlas/internetes/elallasi_hianya.html
Fontos idézet a linken található Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság oldaláról:
"Fontos tudni, hogy a higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldhetjük, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontottuk fel, vagyis a terméket még nem vettük használatba."
Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Ügyfeleink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.
Adatvédelem:
Az EUJ Kft. ezúton tájékoztatja Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.